Athletic Schedule

Monday, 01/22/2018
4:30PM
(3:00 dismissal)
  Hockey - Boys JV   Away
vs. Portsmouth Abbey
Win 8-0
4:45PM   Hockey - Girls Varsity   Home
vs. Portsmouth Abbey
Win 2-0
4:45PM   Basketball - Boys JV   Home
vs. Portsmouth Abbey
Win 45-41
4:45PM   Squash - Boys JV   Home
vs. Portsmouth Abbey
Win 6-1
4:45PM   Squash - Boys Varsity   Home
vs. Portsmouth Abbey
Win 7-0
4:45PM   Basketball - Boys Varsity   Home
vs. Portsmouth Abbey
Win 54-50
4:45PM   Hockey - Boys Varsity   Home
vs. Portsmouth Abbey
Win 4-1
4:45PM
(3:00 dismissal)
  Basketball - Girls JV   Away
vs. Portsmouth Abbey
Win 28-7
4:45PM
(3:00 dismissal)
  Basketball - Girls Varsity   Away
vs. Portsmouth Abbey
Win 69-53
4:45PM
(3:00 dismissal)
  Squash - Girls Varsity   Away
vs. Portsmouth Abbey
Win 7-0
4:45PM
(3:00 dismissal)
  Squash - Girls JV   Away
vs. Portsmouth Abbey
Win 5-0
6:15PM   Hockey - Girls JV   Away
vs. Portsmouth Abbey
Win 6-1
Tuesday, 01/23/2018
4:00PM   Hockey - Boys JV   Home
vs. Hillside
  more info
Wednesday, 01/24/2018
2:45PM   Squash - Boys JV   Away
vs. Fessenden School
  more info
3:15PM   Basketball - Boys JV   Home
vs. Pomfret
  more info
3:15PM   Hockey - Boys JV   Home
vs. Pomfret
  more info
3:30PM   Squash - Boys Varsity  LE Home
vs. BB&N
  more info
3:30PM   Squash - Girls Varsity  LE Home
vs. BB&N
  more info
3:45PM   Hockey - Girls JV  LE Home
vs. St. Mark's
  more info
4:00PM   Swimming - Boys JV   Home
vs. Lincoln
  more info
4:00PM   Swimming - Girls JV   Home
vs. Lincoln
  more info
4:00PM   Basketball - Girls JV   Away
vs. PCD
  more info
4:30PM   Basketball - Boys Varsity  LE Home
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Basketball - Girls Varsity  LE Away
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Hockey - Girls Varsity  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
5:00PM   Hockey - Boys Varsity   Home
vs. Dexter Southfield
  more info
Wednesday, 01/31/2018
3:00PM   Basketball - Boys Thirds   Home
vs. Portsmouth Abbey
  more info
3:30PM   Basketball - Boys JV  LE Away
vs. Nobles
  more info
3:45PM   Squash - Boys Varsity  LE Home
vs. St. Mark's
  more info
3:45PM   Squash - Boys JV  LE Home
vs. St. Mark's
  more info
3:45PM   Hockey - Girls JV  LE Away
vs. Nobles
  more info
3:45PM   Squash - Girls Varsity   Away
vs. St. Mark's
  more info
3:45PM   Squash - Girls JV  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
4:00PM   Swimming - Girls JV   Home
vs. Dana Hall
  more info
4:00PM   Swimming - Boys Varsity   Home
vs. St. Sebastian's
  more info
4:00PM   Swimming - Boys JV  LE Home
vs. St. Sebastian's
  more info
4:00PM   Swimming - Girls Varsity   Home
vs. Dana Hall
 
4:30PM   Hockey - Girls Varsity   Home
vs. Nobles
  more info
4:30PM   Basketball - Girls Varsity  LE Home
vs. Nobles
  more info
4:30PM   Basketball - Girls JV  LE Home
vs. Nobles
  more info
4:30PM   Hockey - Boys Varsity  LE Away
vs. Middlesex
  more info
4:45PM   Hockey - Boys JV   Home
vs. Dexter Southfield
  more info
5:00PM   Basketball - Boys Varsity  LE Away
vs. Nobles
  more info
Friday, 02/02/2018
5:30PM
(2:40 dismissal)
  Basketball - Boys Varsity   Away
vs. Marianapolis Prep
  more info
6:00PM
(12:15 dismissal)
  Basketball - Girls Varsity   Away
vs. Cushing Academy
  more info
Saturday, 02/03/2018
TBD
  Squash - Boys Varsity    
Nationals  
TBD
  Squash - Girls Varsity T  
Nationals  
1:00PM   Hockey - Boys JV   Home
vs. Crimson Hockey Club
  more info
1:00PM   Squash - Boys Thirds   Home
vs. St. Sebastian's
  more info
2:00PM   Basketball - Boys Varsity   Home
vs. Kingswood-Oxford
  more info
3:00PM   Swimming - Boys Varsity   Away
vs. Kingswood-Oxford
  more info
3:00PM   Swimming - Girls Varsity   Away
vs. Kingswood-Oxford
  more info
4:00PM   Hockey - Boys Varsity   Home
vs. Berwick
  more info
4:30PM   Hockey - Girls Varsity   Away
vs. Kents Hill School
  more info
Wednesday, 02/07/2018
3:00PM   Swimming - Boys Varsity   Home
vs. Portsmouth Abbey
  more info
3:00PM   Swimming - Girls Varsity   Home
vs. Portsmouth Abbey
  more info
3:00PM   Hockey - Girls JV   Home
vs. Portsmouth Abbey
  more info
3:15PM   Basketball - Boys Thirds  LE Away
vs. Tabor
  more info
3:30PM   Hockey - Boys JV  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
4:00PM   Squash - Boys Varsity   Home
vs. Phillips Andover
  more info
4:00PM   Squash - Boys JV   Home
vs. Phillips Andover
  more info
4:00PM   Basketball - Boys Varsity  LE Home
vs. BB&N
  more info
4:00PM   Basketball - Boys JV  LE Home
vs. BB&N
  more info
4:00PM   Hockey - Girls Varsity  LE Away
vs. BB&N
  more info
4:00PM   Basketball - Girls Varsity  LE Away
vs. BB&N
  more info
4:00PM   Basketball - Girls JV  LE Away
vs. BB&N
  more info
4:45PM   Hockey - Boys Varsity  LE Home
vs. Rivers
  more info
Friday, 02/09/2018
5:00PM   Squash - Boys JV   Home
vs. Wheeler
  more info
5:00PM   Squash - Girls JV   Home
vs. Wheeler
  more info
5:00PM   Hockey - Girls JV   Home
vs. Martha's Vineyard HS
  more info
5:15PM   Basketball - Girls JV  LE Away
vs. Tabor
  more info
5:30PM
(2:45 dismissal)
  Basketball - Boys Varsity   Away
vs. Dexter Southfield
  more info
Saturday, 02/10/2018
1:30PM   Squash - Girls Thirds   Away
vs. Portsmouth Abbey
  more info
1:30PM   Squash - Boys Thirds   Away
vs. Portsmouth Abbey
  more info
2:00PM   Basketball - Boys Varsity  LE Home
vs. Roxbury Latin
  more info
2:00PM   Basketball - Boys JV  LE Home
vs. Roxbury Latin
  more info
2:00PM   Hockey - Boys JV   Home
vs. Winchendon
  more info
3:00PM   Swimming - Boys Varsity   Away
ISL Invitational   more info
3:00PM   Swimming - Girls Varsity   Away
ISL Invitational   more info
3:45PM   Basketball - Girls Varsity   Home
vs. Marianapolis Prep
  more info
3:45PM   Basketball - Girls JV   Home
vs. Marianapolis Prep
  more info
4:00PM   Hockey - Boys Varsity  LE Home
vs. Brooks
  more info
4:00PM   Hockey - Girls Varsity  LE Home
vs. Brooks
  more info
Monday, 02/12/2018
4:00PM   Basketball - Boys Varsity   Away
vs. Rocky Hill
  more info
5:10PM
(1:25 dismissal)
  Hockey - Girls Varsity  LE Away
vs. Lawrence Academy
  more info
6:15PM   Hockey - Boys Varsity  LE Home
vs. BB&N
  more info
Wednesday, 02/14/2018
2:30PM
(12:20 dismissal)
  Hockey - Girls JV  LE Away
vs. Tabor
  more info
3:00PM   Hockey - Boys Varsity  LE Away
vs. Roxbury Latin
  more info
3:30PM   Squash - Boys Varsity  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
3:30PM   Squash - Boys JV  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
3:30PM   Basketball - Boys JV  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
3:30PM   Hockey - Girls Varsity   Away
vs. Milton Academy
  more info
3:30PM   Squash - Girls Varsity  LE Away
vs. Milton Academy
  more info
3:30PM   Squash - Girls JV  LE Away
vs. Milton Academy
  more info
3:30PM   Basketball - Boys Varsity  LE Away
vs. Milton Academy
  more info
3:30PM   Basketball - Girls Varsity  LE Away
vs. Milton Academy
  more info
3:30PM   Basketball - Girls JV  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
4:00PM   Hockey - Boys JV  LE Away
vs. Thayer
  more info
Saturday, 02/17/2018
1:45PM   Hockey - Girls JV   Home
vs. Pomfret
  more info
2:00PM   Swimming - Boys Varsity   Home
vs. Marianapolis Prep
  more info
2:00PM   Swimming - Girls Varsity   Home
vs. Marianapolis Prep
  more info
2:00PM   Swimming - Girls JV   Home
vs. Marianapolis Prep
  more info
2:00PM   Swimming - Boys JV   Home
vs. Marianapolis Prep
  more info
2:30PM   Basketball - Boys Varsity  LE Home
vs. St. Mark's
  more info
2:30PM   Basketball - Boys JV  LE Home
vs. St. Mark's
  more info
2:30PM   Basketball - Girls Varsity  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
2:30PM   Basketball - Girls JV  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
2:30PM   Squash - Girls Thirds   Home
vs. Groton
  more info
2:30PM   Squash - Boys Thirds   Home
vs. Groton
  more info
3:00PM   Hockey - Girls Varsity  LE Home
vs. Groton
  more info
3:15PM   Hockey - Boys Varsity  LE Home
vs. Groton
  more info
3:30PM   Squash - Boys Varsity  LE Home
vs. Middlesex
  more info
3:30PM   Squash - Girls Varsity  LE Home
vs. Middlesex
  more info
Monday, 02/19/2018
5:00PM   Hockey - Boys Varsity  LE Away
vs. Tabor
  more info
Wednesday, 02/21/2018
3:00PM   Basketball - Girls JV   Home
vs. Pomfret
  more info
3:00PM   Basketball - Girls Varsity   Home
vs. Pomfret
  more info
3:00PM   Squash - Boys Varsity  LE Home
vs. Tabor
  more info
3:00PM   Squash - Boys JV  LE Home
vs. Tabor
  more info
3:00PM   Hockey - Girls JV  LE Home
vs. Tabor
  more info
3:15PM   Basketball - Boys Thirds   Away
vs. Pomfret
  more info
4:00PM   Hockey - Boys Varsity  LE Home
vs. St. Mark's
  more info
4:00PM   Basketball - Boys Varsity  LE Away
vs. Belmont Hill
  more info
4:00PM   Basketball - Boys JV  LE Away
vs. Belmont Hill
  more info
4:30PM   Hockey - Boys JV  LE Home
vs. BB&N
  more info
5:30PM   Hockey - Girls Varsity  LE Away
vs. Tabor
  more info
Saturday, 02/24/2018
1:00PM   Squash - Girls Varsity   Away
New England Championships   more info
1:00PM   Squash - Boys Varsity   Away
New England Championships   more info
2:00PM   Hockey - Girls JV  LE Home
vs. Middlesex
  more info
2:00PM   Squash - Boys JV  LE Home
vs. Middlesex
  more info
2:00PM   Basketball - Girls JV  LE Home
vs. Middlesex
  more info
2:00PM   Hockey - Girls Varsity  LE Home
vs. Middlesex
  more info
2:00PM   Basketball - Girls Varsity  LE Home
vs. Middlesex
  more info
2:00PM   Squash - Girls JV  LE Home
vs. Middlesex
  more info
3:30PM   Basketball - Boys Varsity  LE Home
vs. Middlesex
  more info
3:30PM   Basketball - Boys JV  LE Home
vs. Middlesex
  more info
3:30PM   Squash - Girls Thirds  LE Home
vs. Middlesex
  more info
3:30PM   Squash - Boys Thirds   Home
vs. Middlesex
  more info
4:00PM   Hockey - Boys JV  LE Home
vs. Middlesex
  more info
4:00PM   Hockey - Boys Varsity  LE Home
vs. Middlesex
  more info
Saturday, 03/03/2018
TBD
  Swimming - Boys Varsity   Away
New England Swim Championship  
TBD
  Swimming - Girls Varsity   Away
New England Swim Championships  
Wednesday, 03/28/2018
3:30PM   Lacrosse - Boys Varsity   Away
vs. Dexter Southfield
  more info
3:30PM   Lacrosse - Girls Varsity   Away
vs. Dexter Southfield
  more info
Saturday, 03/31/2018
1:00PM   Lacrosse - Girls Varsity T Home
St. George's Play Day  
1:30PM   Lacrosse - Boys Varsity   Home
vs. Peabody HS
  more info
1:30PM   Softball - Girls Varsity S Home
vs. Worcester Academy
  more info
Wednesday, 04/04/2018
3:00PM   Lacrosse - Girls Varsity  LE Home
vs. Tabor
  more info
3:00PM   Softball - Girls Varsity  LE Away
vs. Tabor
  more info
3:00PM   Tennis - Boys Varsity  LE Home
vs. Tabor
  more info
3:00PM   Tennis - Boys JV  LE Home
vs. Tabor
  more info
3:00PM   Tennis - Girls Varsity  LE Away
vs. Tabor
  more info
3:00PM   Tennis - Girls JV  LE Away
vs. Tabor
  more info
3:45PM   Baseball - Boys Varsity  LE Away
vs. St. Sebastian's
  more info
4:00PM   Lacrosse - Boys Varsity   Away
vs. Middletown HS
  more info
Saturday, 04/07/2018
2:30PM Track - Girls Varsity  LE Away
vs. Thayer
  more info
2:30PM Track - Boys Varsity  LE Away
vs. Thayer
  more info
4:30PM   Baseball - Boys Varsity  LE Away
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Baseball - Boys JV  LE Home
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Lacrosse - Boys Varsity  LE Home
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Lacrosse - Boys JV  LE Home
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Lacrosse - Girls Varsity  LE Away
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Lacrosse - Girls JV  LE Away
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Softball - Girls Varsity  LE Home
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Tennis - Boys Varsity  LE Away
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Tennis - Boys JV  LE Away
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Tennis - Girls Varsity  LE Home
vs. Governor's Academy
  more info
4:30PM   Tennis - Girls JV  LE Home
vs. Governor's Academy
  more info
Monday, 04/09/2018
4:45PM   Baseball - Boys Varsity   Away
vs. Portsmouth Abbey
  more info
4:45PM   Lacrosse - Boys Varsity   Home
vs. Portsmouth Abbey
  more info
4:45PM   Lacrosse - Boys JV   Home
vs. Portsmouth Abbey
  more info
4:45PM   Lacrosse - Girls Varsity   Away
vs. Portsmouth Abbey
  more info
4:45PM   Lacrosse - Girls JV   Away
vs. Portsmouth Abbey
  more info
4:45PM   Softball - Girls Varsity   Home
vs. Portsmouth Abbey
  more info
4:45PM   Tennis - Boys Varsity   Away
vs. Portsmouth Abbey
  more info
4:45PM   Tennis - Girls Varsity   Home
vs. Portsmouth Abbey
  more info
Wednesday, 04/11/2018
3:15PM   Baseball - Boys Varsity  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
3:15PM   Lacrosse - Boys Varsity  LE Away
vs. Milton Academy
  more info
3:15PM   Lacrosse - Boys JV  LE Away
vs. Milton Academy
  more info
3:15PM   Softball - Girls Varsity  LE Away
vs. Milton Academy
  more info
3:15PM   Tennis - Girls Varsity  LE Away
vs. Milton Academy
  more info
3:15PM   Tennis - Girls JV  LE Away
vs. Milton Academy
  more info
3:45PM   Lacrosse - Girls Varsity  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
3:45PM   Lacrosse - Girls JV  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
3:45PM   Lacrosse - Girls JV  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
3:45PM   Tennis - Boys Varsity  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
3:45PM   Tennis - Boys JV  LE Home
vs. Milton Academy
  more info
Saturday, 04/14/2018
1:30PM   Lacrosse - Boys Varsity  LE Home
vs. Lawrence Academy
  more info
1:30PM   Lacrosse - Boys JV  LE Home
vs. Lawrence Academy
  more info
1:30PM   Softball - Girls Varsity  LE Home
vs. Lawrence Academy
  more info
1:30PM   Tennis - Girls Varsity  LE Home
vs. Lawrence Academy
  more info
1:30PM   Tennis - Girls JV  LE Home
vs. Lawrence Academy
  more info
2:30PM Track - Girls Varsity  LE Home
vs. BB&N
  more info
2:30PM Track - Boys Varsity  LE Home
vs. Belmont Hill
vs. Roxbury Latin
  more info
3:00PM   Baseball - Boys Varsity  LE Away
vs. Lawrence Academy
  more info
3:00PM   Lacrosse - Girls Varsity  LE Away
vs. Lawrence Academy
  more info
3:00PM   Tennis - Boys Varsity  LE Away
vs. Lawrence Academy
  more info
3:00PM   Tennis - Boys JV  LE Away
vs. Lawrence Academy
  more info
4:30PM   Lacrosse - Girls JV  LE Away
vs. Lawrence Academy
  more info
Wednesday, 04/18/2018
TBD
  Softball - Girls Varsity  LE Home
vs. Thayer
  more info
3:00PM Track - Girls Varsity   Away
vs. Portsmouth Abbey
vs. Tabor
  more info
3:00PM Track - Boys Varsity  LE Away
vs. Portsmouth Abbey
vs. Tabor
  more info
3:30PM   Lacrosse - Girls Varsity   Away
vs. Winsor
  more info
3:30PM   Tennis - Boys JV   Home
vs. Pomfret
  more info
3:30PM   Tennis - Girls Varsity   Away
vs. Pomfret
  more info
3:30PM   Tennis - Girls JV   Away
vs. Pomfret
  more info
3:45PM   Lacrosse - Boys Varsity  LE Away
vs. St. Sebastian's
  more info
3:45PM   Lacrosse - Boys JV  LE Home
vs. St. Sebastian's
  more info
3:45PM   Tennis - Boys Varsity  LE Home
vs. St. Sebastian's
  more info
Saturday, 04/21/2018
2:00PM Track - Girls Varsity  LE Home
vs. Milton Academy
vs. Rivers
  more info
2:00PM Track - Boys Varsity  LE Home
vs. Milton Academy
vs. Rivers
  more info
3:00PM   Baseball - Boys Varsity  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
3:00PM   Lacrosse - Boys JV  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
3:00PM   Lacrosse - Girls Varsity  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
3:00PM   Lacrosse - Girls JV  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
3:00PM   Softball - Girls Varsity  LE Home
vs. St. Mark's
  more info
3:00PM   Tennis - Boys Varsity  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
3:00PM   Tennis - Boys JV  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
3:00PM   Tennis - Girls Varsity  LE Home
vs. St. Mark's
  more info
3:00PM   Tennis - Girls JV  LE Home
vs. St. Mark's
  more info
4:30PM   Lacrosse - Boys Varsity  LE Away
vs. St. Mark's
  more info
Wednesday, 04/25/2018
4:00PM   Baseball - Boys Varsity  LE Away
vs. Roxbury Latin
  more info
4:00PM   Lacrosse - Boys Varsity  LE Home
vs. Roxbury Latin
  more info
4:00PM   Lacrosse - Boys JV  LE Home
vs. Roxbury Latin
  more info
4:00PM   Softball - Girls Varsity   Home
vs. Prout
  more info
4:00PM   Tennis - Boys Varsity  LE Away
vs. Roxbury Latin
  more info
A Coeducational Boarding and Day School for Grades 9 Through 12
St. George's School
372 Purgatory Road Middletown, Rhode Island 02842
401-847-7565
powered by finalsite